startovné obsahuje

 • startovní číslo 
 • čip
 • SMS s výsledkem
 • certifikát s výsledkem
 • FINISHERSKÉ triko – pouze pro online přihlášené (Hobby, Klasik, Sport) do 24.5.
 • FINISHERSKÉ medaile – pouze pro online přihlášené (dětské tratě) do 24.5.
 • slosovatelný lístek – tombola
 • ceny pro vítěze
 • voda
 • ovoce
 • iont. nápoj
 • gel nebo tyčinka
 • výběr z tratí HOBBY, KLASIK, SPORT, dětské závody
 • sprchy
 • WC
 • parkování v bezprostřední blízkosti
 • úschovna
 • Moderátor ČT Stanislav Bartůšek
 • DJ Aleš Matoušek
 • ceny od partnerů
  • 20% sleva na nákup v Nike Prague ve Slovanském domě
  • pro další sleduj náš facebook a instagram!

Doprovodné aktivity

 • stánek s občerstvením 
 • dětský stan – malování na obličej, malování obrázků na téma “Terénní triatlon” s vyhlášením nejlepších obrázků, 
 • program prevence s Městskou policií HMP – vystavování řidičských průkazů, alkobrýle
 • Hasiči Kbely – ukázka techniky
 • ukázka první pomoci

6. ročník terénního triatlonového závodu, 

závod je součástí bodované série HT TOUR 2018,

závod je určen pro všechny věkové a výkonnostní kategorie včetně dětí.

 

Místo konání: 

Praha 15 – Hostivař, zázemí a cíl v prostoru sportovního areálu RZ (Turínská ulice, Praha 15), start na mole přehrady.

 

Parkování: 

ZDARMA v bezprostřední blízkosti centra závodu.

 

Pořadatel: 

H-Triatlon, z.s. ve spolupráci s partnery.

 

Ředitel závodu:

Ing. Matěj Verl, tel.: 774 300 995, email: [email protected]

Pravidla triatlonových závodů:

1. OBECNÉ CHOVÁNÍ ZÁVODNÍKŮ

 • závodník v rámci své účasti zodpovídá za svou bezpečnost a za bezpečnost ostatních.
 • Závodník zná, rozumí a dodržuje tato Pravidla.
 • Závodník se řídí pokyny rozhodčích a pořadatelů.
 • Závodník se chová slušně a nepoužívá vulgární výrazy.
 • Odstoupí-li závodník ze závodu, musí o tom informovat nejbližšího rozhodčího nebo časoměřiče závodu. Po odstoupení ze závodu si musí závodník sundat startovní číslo, popřípadě čip.
 • Závodník je zodpovědný za absolvování celé trati závodu tak, jak ji vyznačil pořadatel, včetně počítání okruhů.
 • Závodník je povinen se nechat označit (popsat) podle pokynů pořadatele.
 • Startovní číslo poskytnuté pořadatelem nesmí být žádným způsobem upravováno a musí být použito tak, aby byla viditelná celá jeho plocha.
 • Závodník se nesmí pohybovat (rozcvičovat) na trati závodu v době, kdy probíhá na stejné trati jiný závod.
 • Závodník nesmí blokovat jiného závodníka, nebo činit náhlé změny směru tak, že by zkřížil dráhu jiného závodníka.
 • V případě nehody smí závodník po poskytnutí první pomoci lékařem pokračovat v závodě za předpokladu souhlasu lékaře nebo zdravotnického personálu.
 • Závodník nesmí znečišťovat trať a její okolí, obaly od jídla a pití může odhodit pouze v určeném prostoru za občerstvovací stanicí.
 • Závodník toleruje ostatní závodníky a chová se vždy podle duchu fair-play.
 • 2. CIZÍ POMOC
 • Asistence/služba poskytnuta pořadatelskou službou nebo rozhodčími je povolena, ale je omezena na poskytnutí občerstvení, mechanické a zdravotnické pomoci, případně může být rozšířena rozhodnutím technického delegáta nebo hlavního rozhodčího. Závodníci startující ve stejném závodě si mohou pomáhat navzájem ve smyslu zapůjčení nářadí, poskytnutí občerstvení, náhradní duše nebo lepení, případně fyzické pomoci při opravě.
 • Závodník nesmí být na trati doprovázen nebo veden doprovodným vozem, motorkou, cyklistou ani běžcem. Informace smějí být závodníkovi poskytovány pouze z okraje tratě.
 • Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit nebo odstrkovat a to ani od doprovodných vozidel. Při vzájemné pomoci v individuálním závodě v pohybu vpřed, budou všichni aktéři diskvalifikováni.
 • Závodník se aktivně vyhýbá asistenci od svého doprovodu nebo diváků.
 • 3. STARTOVNÍ ČÍSLA
 • Závodník je povinen mít během běžecké části závodu startovní číslo jasně viditelné vpředu, během cyklistické části je pak závodník povinen mít startovní číslo viditelné zezadu.
 • Závodník může mít číslo při plavecké části pouze v případě, že plave v neoprenu.
 • 4. OBČERSTVENÍ, DOPROVODY
 • Závodníci si mohou přinést vlastní občerstvení a požádat o jeho umístění v požadovaném občerstvovacím místě.
 • Vlastní občerstvení smí závodníkům podávat jejich doprovod na pořadatelem určených místech, nejčastěji v přímém sousedství občerstvovací stanice.
 • Závodník dbá na ochranu životního prostředí a nevyhazuje žádné odpadky mimo bezprostřední oblast občerstvovacích stanic.
 • 5. TRESTY
 • Tresty za porušení pravidel jsou oprávněni udělovat pouze rozhodčí.
 • ÚSTNÍ NAPOMENUTÍ
 • Účelem je varovat závodníka před možným porušením pravidel.
 • Průběh udělení ústního napomenutí: Rozhodčí zapíská na píšťalku a sdělí závodníkovi požadavek. Pokud to situace vyžaduje, rozhodčí závodníka zastaví a závodník pokračuje v závodě po nápravě.
 • STOP&GO
 • Pravidlo STOP&GO (v překladu zastav a pokračuj) je použito k odstranění menších porušení Pravidel.
 • Průběh udělení STOP&GO: Rozhodčí ukáže závodníkovi žlutou kartu a řekne jeho číslo a “STOP”. Závodník musí přestat závodit a dále se řídí pokyny rozhodčího. Pokračuje v závodě poté, co mu rozhodčí řekne “GO”.
 • ČASOVÁ PENALIZACE
 • V zásadě nebudou v našich závodech udělovány. Pouze v krajních případech.
 • Časové penalizaci nemusí předcházet ústní napomenutí.
 • Časovou penalizaci si musí závodník odpykat celou v rámci jednoho zastavení.
 • Průběh udělení časové penalizace:
 • Rozhodčí zapíská na píšťalku, ukáže žlutou nebo modrou kartu a oznámí závodníkovi “časová penalizace”. Závodník pokračuje v závodu bez zastavení a zastaví až v následném depu. Prohřešky v druhém depu a v běhu se budou řešit na místě stylem STOP&GO. Časové penalizace za drobné prohřešky bude 15s. Jedná se o prohřešky jako předčasný start, jízda na kole v prostoru depa (brzké naskočení nebo pozdní seskočení z kola), zapomenutí startovního čísla apod.
 • DISKVALIFIKACE
 • Diskvalifikace je udělena přímo za porušení některých pravidel, za nebezpečné nebo nesportovní chování.
 • 6. PLAVÁNÍ
 • Závodník může použít při plavání libovolný plavecký způsob, šlapat vodu nebo splývat.
 • Závodník se může odrážet ode dna pouze na začátku a na konci plaveckého okruhu.
 • Závodník musí absolvovat plaveckou část tak, jak je pořadatelem vytyčena.
 • Závodník může stát na dně, přidržovat se neživých objektů jako jsou bóje a stojící loď.
 • Závodník jich ale nesmí využít k tomu, aby získal výhodu. Toto je dovoleno, jde-li o bezpečnost závodníka.
 • V případě nebezpečí závodník zvedne ruku a zavolá pomoc. Pokud je závodník vytažen z vody, nesmí již dále pokračovat v závodě.
 • Závodník nesmí úmyslně omezit či ohrozit jiného závodníka. Pokud dojde k náhodnému kontaktu, musí se závodník aktivně vyhnout dalšímu kontaktu. V opačném případě následuje trest časové penalizace, případně diskvalifikace.
 • Použití neoprenů je povoleno při teplotě vody 21,9°C a nižší.
 • Při teplotě vody 14,9°C a nižší se plavání vždy ruší.
 • O případném nařízení či zakázání použití neoprenu může v mimořádných situacích rozhodnout hlavní rozhodčí společně s ředitelem závodu.
 • Teplota vody se měří vždy 60 minut před startem prvního závodu (Hobby).
 • 7. CYKLISTIKA
 • Závodník nesmí blokovat ani jinak ohrožovat jiné závodníky
 • Závodník musí mít zahalenou horní část těla.
 • Závodník musí mít během cyklistiky s sebou startovní číslo jasně viditelné zezadu.
 • Závodník je povinen absolvovat celou cyklistickou část a je zodpovědný za počítání okruhů.
 • V závodech H-triatlon Tour je povolena jízda v háku, a to i mezi pohlavími. Závodníci však musejí dbát na bezpečnost a tolerovat se navzájem. Při střídání jde cyklista z přední pozice dozadu po pravé straně. I samotné předjíždění musí probíhat vždy zleva.
 • Závodník se drží při pravé straně jízdního pruhu a neblokuje ostatní závodníky.
 • Podjíždění zprava je zakázáno.
 • Přejíždění do protisměru je zakázáno, a to i v zatáčkách.
 • 8. BĚH
 • Závodník smí běžet nebo jít.
 • Závodník je povinen absolvovat celou běžeckou část a je zodpovědný za počítání okruhů.
 • Závodník musí mít zahalenou horní část těla.
 • Závodník nesmí vyběhnout s přilbou (vyjma nejmladších kategorií)
 • Závodník musí mít číslo jasně viditelné zepředu.
 • 9. PŘECHODOVÉ PROSTORY, DEPA
 • Depo slouží k uložení veškerého materiál pro závod, přejímka je prováděna kvalifikovaným rozhodčím v předem ohlášené době.
 • Závodník, který se nedostaví na přejímku v době k tomu určené, může být potrestán časovou penalizací nebo diskvalifikací, rozhodnutí je na hlavním rozhodčím závodu.
 • Závodník musí umístit kolo v depu na své místo a zajistit ho proti pádu. Volba místa je na závodníkovi, avšak snaží se zabírat co nejméně prostoru a co nejméně omezovat ostatní závodníky. Je uplatňováno pravidlo: „Kdo dřív přijde, ten dřív mele.“ Závodník nesmí přijít do styku s výstrojí či vybavením jiného závodníka a tím ho znevýhodnit. Pokud se tak stane, musí provést nápravu, v opačném případě bude potrestán časovou penalizací.
 • Boty a přilba mohou být na kole.
 • Závodník nesmí bránit ani překážet jinému závodníkovi v pohybu depem.
 • Jízda na kole v depu je zakázána. Závodník může nasednout na kolo až za čárou označující konec depa a sesednout před čárou označující začátek depa.
 • Nudismus je zakázán. Výjimkou je převlékání v depu, pokud není k dispozici převlékací stan.
 • Závodník je povinen umožnit rozhodčímu kontrolu technického stavu. Závodník, který neabsolvuje přejímku rozhodčím, nesmí startovat v závodě. V případě startu bude ze závodu diskvalifikován. Rozhodčí kontroluje shodu kola a přilby závodníka s těmito Pravidly.
 • Cyklistickou přilbu má závodník připevněnou na hlavě pro urychlení přejímky.
 • Vstup do depa je povolen pouze pro závod zaregistrovaným závodníkům a příslušným činovníkům závodu, ti musí být patřičně označeni.
 • Na závodech, kde je použit systém s cyklistickým a běžeckým pytlem, musí být všechny věci uloženy v nich. Výjimkou jsou cyklistické tretry, které mohou být zacvaknuté v pedálech.
 • Výdej věcí z depa probíhá až po kontrole startovního čísla pověřenou osobou.
 • 10. VYBAVENÍ, VÝSTROJ
 • Závodní dres (oblečení) může být jedno, nebo dvoudílný. Musí však zakrývat celý trup (torzo) zepředu, dvojdílné oblečení se nemusí překrývat. Záda mohou být odkrytá od pasu nahoru.
 • Závodník může použít oblečení a vybavení, se kterým odstartoval závod, nebo které má v depu.
 • Oblečení a vybavení nesmí obsahovat prvky politické, náboženské ani rasové nesnášenlivosti.
 • Při cyklistické a běžecké části nesmí mít závodník obnaženu horní polovinu těla.
 • Závodník může použít návleky na tělo.
 • Závodník je povinen použít plaveckou čepičku, je-li pořadatelem dodána. Pokud se závodník rozhodne použit i vlastní čepičku, pak čepička dodaná pořadatelem musí být ta vrchní.
 • Minimální oblečení pro plavání tvoří pro muže neprůsvitné plavky, pro ženy neprůsvitné jedno nebo dvojdílné plavky.
 • Neopren může zakrývat jakoukoliv část těla kromě obličeje, dlaně a chodidel. Jeho maximální tloušťka je 5 mm.
 • Použití přídavné plavecké kombinézy pro plaveckou část je povoleno. Tato kombinéza musí být vyrobena z textilního materiálu a nesmí zakrývat ruce od ramenou dolů a nohy od kolen dolů.
 • Závodník nesmí během plavecké části použít:
 • a) rukavice nebo ponožky, šnorchl, ploutve
 • b) jakékoliv vybavení nebo zařízení, které uměle zvyšuje výkon, nebo dodatečné nadlehčovací pomůcky,
 • c) neopren, pokud je zakázán,
 • d) startovní číslo (pokud je zakázané použití neoprenu).
 • Kolo musí odpovídat následujícím požadavkům:
 • a) délka max. 185cm a šířka max. 50cm,
 • b) v závodě je možné použit silniční, horské i trekové kolo v dobrém technickém stavu. Je zakázáno použití časovkářských a triatlonových speciálů.
 • c) pro závod žactva nejsou nikterak omezovány převody
 • Přední a zadní kolo musí odpovídat následujícím požadavkům:
 • a) přední kolo může mít jiné parametry než zadní kolo, ale musí být paprsčité konstrukce (min. 12 drátů); použití plného disku a loukotí je zakázáno,
 • b) žádné kolo nesmí mít mechanismus, který by ho urychloval,
 • c) galusky musí být dobře nalepeny, ráfky pevné a kola zajištěna,
 • d) kolo musí být osazeno přední a zadní funkční brzdou,
 • e) veškeré opravy provádí závodník sám s použitím nářadí a náhradních součástek, které má v depu nebo které veze s sebou. V našich závodech je povolená pomoc závodníků navzájem v rámci zachování fair-play. Půjčení výbavy je možné. Avšak závodník, který vybavení půjčuje, by měl být schopný pokračovat v závodě.
 • Řidítka v našich závodech:
 • a) při jízdě na silničním kole musí být jako základ použita pouze klasická cyklistická řidítka (berany), dále je možné použít i trekové či horské kolo, avšak na řídítkách již nesmí být žádné postranní nástavce (rohy, podle bodu c, d, e, f)
 • b) řidítka musí být bezpečně upevněna a otevřené konce musí být ukončeny krytkou,
 • c) přídavná triatlonová řidítka jsou povolena pouze za předpokladu, že nepřesahují o víc než 15cm střed otáčení předního kola, a zároveň nepřesahují přední linii brzdových páček,
 • d) přídavná triatlonová řidítka musí být vpředu pevně spojena; to neplatí v případě, že protilehlé konce těchto triatlonových řidítek leží proti sobě, mají společnou osu a mezera mezi nimi není větší než 4cm,
 • e) toto přemostění ani konce přídavných triatlonových řidítek nesmí nést žádné dopředu směřující brzdové nebo řadící páčky; výjimku tvoří řazení založená na principu “grip shift“,
 • f) loketní podpěrky jsou povoleny.
 • Cyklistická přilba:
 • a) pro závod může být použita pouze cyklistická přilba, která musí být pevná (kompaktní), nepoškozená a homologovaná (certifikace dle normy ČSN EN 1078),
 • b) jakékoliv úpravy přilby jsou zakázané (odebrání částí přilby, výměna pásky pod bradu, kryt na přilbu),
 • c) přilba musí být bezpečně zapnuta po celou dobu cyklistické části, tzn. od odebrání kola ze stojanu až po jeho vrácení zpět po dojetí cyklistiky, toto se týká jak samotného závodu, tak i rozcvičení/rozjetí před závodem. Pokud bude závodník přistižen při jízdě na kole bez přilby, může následovat až diskvalifikace ze závodu.
 • Závodník nesmí použít:
 • a) sluchátka nebo handsfree sadu během plavecké a cyklistické části
 • b) skleněné či jinak křehké nádoby na potravu a nápoje,
 • c) kolo nebo jeho části, které neodpovídají těmto pravidlům,
 • d) oblečení, které nevyhovuje těmto pravidlům.
 • 11. PROTESTY
 • Protesty mohou být vzneseny proti chování nebo vybavení druhých závodníků, proti jiným osobám narušujícím pravidla, proti neregulérnosti v organizaci závodu, proti rozhodnutím rozhodčích a proti výsledkům závodu.
 • Protesty mohou podávat závodníci nebo členové jejich doprovodu. Protesty musí být podány písemně na oficiálním formuláři hlavnímu rozhodčímu, a to v průběhu, resp. po ukončení závodu, nejpozději však do 15 min. po vyvěšení neoficiální výsledkové listiny. Vklad při vznesení jednoho bodu (jednoho tématu) protestu činí 500 Kč. Při neuznaném protestu vklad propadá a vyúčtuje ho ředitel závodu v rámci účetnictví pořadatelství akce.
 • Veškeré protesty budou řešeny co nejdříve. Pořadatelé se budou snažit nalézt spravedlivé řešení. Nepořádáme ale profesionální závod, tak prosíme o toleranci a schovívavost. Hlavní je si závod užít.

Sobota 23.6.

17:00-18:00 “JAK NA TO!” – pod vedením zkušených triatlonistů a trenérů triatlonu v jednom – Terezy Skuhrové a Františka Schovala. Máte jedinečnou možnost se díky nim seznámit s průběhem triatlonových závodů, pravidly, vyslechnout si jejich cenné rady a doporučení nejen pro nováčky mezi triatlonisty.

18:00-19:00 Otevření startovní kanceláře

 

 

 

Neděle 24.6.

Registrace příchozích závodníků končí 60 minut před jejich stratem. Předem přihlášení závodníci musí být odprezentováni nejpozději 30 minut před svým startem!!!

8:00 Otevření startovní kanceláře

9:15 start závodu “Benjamínci” (3 let a méně)

9:30 start závodu “Vlčáci” (3-6 let)

9:45 odchod do místa startu závodu žáků a předžáků (8-15 let)

 • vyhlášení výsledků kategorie “Benjamínci” a “Vlčáci”

10:00 start závodu “Předžáci” (8-11 let)

10:30 start závodu “Mladší žáci” (12-13 let) a “Starší žáci” (14-15 let)

11:30 odchod na start k molu pro závodníky na tratích Hobby, Klasik a Sport

 • vyhlášení výsledků v kategoriích “Předžáci”, “Mladší žáci” a “Starší žáci”

12:00 start Hobby

 • muži absolutní pořadí
 • ženy absolutní pořadí

12:15 start Klasik

 • dorostenci (16-17 let)
 • dorostenky (16-17 let)
 • muži 18-39 let, 40-49 let, 50-59 let, 60-99 let
 • ženy 19-34 let, 35-44 let, 45-99 let
 • 2-členné nebo 3-členné štafety na trati KLASIK

12:45 start Sport

 • muži absolutní pořadí, muži 18-19 let, muži 20-39 let, muži 40-49 let, muži 50-59 let, muži 60+
 • ženy absolutní pořadí, ženy 18-19 let, ženy 20-39 let, ženy 40-49 let, ženy 50-59 let, ženy 60+
 • 2-členné nebo 3-členné štafety na trati SPORT

cca 15:00 slavnostní vyhlášení výsledků

15:15 vylosování tomboly

15:30 zakončení akce

Dospělí 15+

 • Do 1.   3. 2018   790,- Kč
 • Do 24. 3. 2018   890,- Kč
 • Do 24. 5. 2018   990,- Kč
 • Na místě          1290,- Kč

Děti do 15 let

 • Do 1.   3. 2018    90,- Kč
 • Do 24. 3. 2018  140,- Kč
 • Do 24. 5. 2018  190,- Kč
 • Na místě           290,- Kč 

Štafety (2-3 členné)

 • Do 1.  3.  2018  1590,- Kč
 • Do 24. 3. 2018  1790,- Kč
 • Do 24. 5. 2018  1990,- Kč
 • Na místě           2590,- Kč